Eivätkö yhdenvertaisuus ja luontoarvot olekaan Vihreille tärkeitä?

Sosiaalisessa mediassa on helppo kärjistää ja hyökätä toisia vastaan. Paljon vaikeampaa on rakentaa yhteistyötä ja siltoja. Ihmetellen luin Vihreiden Emma Karin avautumista, kaupunkilaisten eriarvoistamista sekä luontoarvojen vähättelyä.

Keskustalaisille luontoarvot ovat tärkeitä. Alkiolaiseen ajatteluun kuuluu, että ympäristö jätetään tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvässä, ellei paremmassa kunnossa, kuin se itse on saatu. Edistämme uusiutuvia energiamuotoja ja olemme täällä Helsingissä taistelleet hiilenmustaa energiapolitiikkaa vastaan vuosia ja puolustaneet muun muassa Keskuspuistoa.

Yksi ehdokkaistamme on lintuharrastaja. Olisi olettanut, että jos luontoarvot ovat tärkeitä, hänen ajamansa ideat otettaisiin ilolla vastaan, eikä haastettaisi riitaa ja vastakkainasettelua.

Me täällä sisarpuolueessa otamme ilolla vastaan yhteistyökumppanit Helsingin virkistys- ja puistoalueiden pelastamiseen, uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen sekä elinkaariajattelun lisäämiseen muun muassa hankinnoissa.

Juuri tämänkaltaisen politikoinnin takia, jota Kari harrastaa, ihmiset vieraantuvat päätöksenteosta ja päättäjistä.

Hienoa, että Helsingissä tehdään luonnonsuojelukampanjaa! Saisi tehdä enemmänkin! Olkoon Helsinki veturina tässäkin asiassa ja esimerkkinä!

Toinen keskustalaisia ja vihreitä erottava tekijä näyttää olevan myös käsitys ihmisarvosta. Keskustalaisuudessa ehdotonta on ihmisarvon kunnoitus ja yhdenvertaisuus. Ajattelulle on vierasta kaupunkilaisten eriarvoistaminen, kuten Kari tekee. Meillä ei ole “tavallisia helsinkiläisiä” tai “ei tavallisia helsinkiläisiä”. Kaikki ovat yhtä arvokkaita kaupunkilaisia!

 

Julkaistu US 4.3.2017

Rakkaudesta Helsinkiin

Kuva

Maailman muuttuessa ympärillä nopeasti, tarvitsemme pieniä ja suuria kiinnekohtia lähiympäristössämme. Kaupungissa puistot ja rannat ovat niitä paikkoja, missä käydään läpi elämän käännekohtia ja joihin liittyy vahvoja muistoja. Ihminen tarvitsee juuret.

Sydämeni kylmeni, kun luin ensimmäisen kerran Mechelininkadun remontista. Kauniit puut, jotka ovat yksi elävimpiä muistoja lapsuudestani, olisivat pian poissa. Oloa voisi verrata metsähakkuuseen toisessa ympäristössä. Mietin, miksi muutaman puun kaataminen sai oloni niin haikeaksi, kunnes tajusin, että kyse on tärkeästä kiinnekohdasta menneisyyden ja nykyisyyden välillä; osa identiteettiäni, osa kotiseuturakkauttani.

Kotiseuturakkaudesta kertoo Stadin slangi ry:n toiminnan suosio, erilaiset kaupunginosayhdistykset ja some-ryhmät. Vaikka elämme globaalissa maailmassa, lähipiirin ja lähiyhteisön merkitys ei ole vähentynyt, päinvastoin, yhteisöllisyyttä ja lähipiirin merkitystä, paikallisuutta, korostetaan nyt myös yhteiskunnan rakennemuutoksissa.

Oman kotisaareni paikallisyhdistys, Lauttasaari-Seura, tekee tiivistä yhteistyötä saaren eri toimijoiden kanssa. Vastaavia seuroja on muissakin kaupunginosissa. Välillä mietin, mitä se paljon kaivattu lähidemokratia on tässä kaupungissa? Saaremme kotiseutuyhdistys on toiminut yhteisenä äänitorvena kaupungin suuntaan, laatinut kannanottoja, kerännyt adresseja, järjestänyt keskustelutilaisuuksia ja kutsunut päättäjiä tutustumaan niin päiväkotitilanteeseen kuin koulutilojen vähyyteen sekä ottanut vahvasti kantaa viheralueiden säilyttämisen puolesta.

Silti tuntuu, että viestit jäävät välillä täysin kuulematta. Esimerkiksi saarelaiset ovat Lauttasaari-Seuran äänellä ottaneet kantaa Lohiapajalahden kaavaan, ettei satama-alueita myllättäisi ja rantaa rakennettaisi tukkoon. Kuten Lauttasaaren Keskustaseurakin jo vuosien ajan, myös Lauttasaari-Seura kannanotossaan, nostaa huolen jo nyt riittämättömistä peruspalvelusta; liian vähäisestä määrästä päiväkotipaikkoja, koulu- ja urheilutiloja.

Paikallisyhdistysten kannanotot ovat lähidemokratiaa parhaimmillaan, kaupunkilaisten ääni, joka tulisi ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Paikallisuus, kotiseuturakkaus tulisi nähdä Helsingissä voimavarana. Se, että saa vaikuttaa lähiympäristöön ja sen viihtyvyyteen on myös tärkeä hyvinvointia lisäävä tekijä. Hyvinvoivat kaupunkilaiset myös sitoutuvat ympäristönsä hoitamiseen ja vaalimiseen. Kaupunginosayhdistykset ovat keskeisessä roolissa myös ihmisten aktivoimisessa ja jopa yksinäisyyden ehkäisemisessä.

Kaupunginvaltuutettujen tulisikin kuunnella kaupunkilaisten ääntä ja nähdä kaupunginosayhdistykset yhteistyökumppaneina ja päätöksentekoa helpottavina, ei häiriköivinä toimijoina. Keskiviikkona nähdään, miten saarelaisten ääni kuuluu kaupunginvaltuustossa.

 

Lauttasaaren monimuotoisuus säilytettävä

Nyt esitetty yleiskaava muuttaa Lauttasaaren ilmettä entistä enemmän asutuskeskittymän suuntaan. Lauttasaaren Keskustaseura esittää huolensa, että saaren monimuotoisuus on häviämässä. Erityisen huolissamme olemme työpaikkojen säilyvyydestä ja yritystoiminnan mahdollisuuksista. Jo nyt pieni- ja keskisuurten yrittäjien mahdollisuuksia saarella rajoittavat sopivien hinta-laatu -suhteen omaavien tilojen saatavuus. Osa yrityksistä onkin joutunut siirtämään toimintansa pois saarelta. Tällä on suoranaisia heijastuksia myös ravintolapalveluihin. Monelle ravintoiloitsijalle lounaspalvelu on tärkeä osa liiketoimintaa.

Myös saarelaisille on tärkeää, että arkipäivän palveluita on mahdollisimman kattavasti eri puolella saarta käytettävissä. Tähän saakka olemme voineet hoitaa melkein kaikki asiat saarella. Erityisesti, jos saarelle kaavailujen ehdotusten mukaisesti asutetaan lisää väkeä, olisi vähintään toivottavaa, että nykyiset palvelut lisääntyisivät tai pysyisivät samana. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kaupungin suunnitelmissa Lauttasaari nähdään hiljaisena asumislähiönä. Me haluamme, että monimuotoisuus säilyy tulevaisuudessakin.

 

Julkaistu Helsingin Uutiset 23.3.2016

Kuntien hankintaosaamisessa parannettavaa

Välillä kuulee, miten EU:ta tai hankintalainsäädäntöä syytetään epäonnistuneista hankinnoista.

On totta, että hankintajuridiikassa on omat ongelmansa, mutta olisi väärin ajatella, että hankinnoista päättävät olisivat täysin voimattomia haasteiden edessä.

Myöhemmin tänä vuonna voimaan astuva uusi hankintalaki tuo hankintoihin kauan kaivattua tehokkuutta ja joustavuutta muun muassa uusien hankintamenettelyiden johdosta. Esimerkkinä mainittakoon mm. innovaatiokumppanuusmenettely, jossa hankintayksikkö kilpailuttaa idean kehittävän tahon, jonka jälkeen hankintayksikkö voi tehdä kyseisen tahon kanssa sopimuksen idean tuotannosta.

Jo käytössä oleva elinkaarimalli on myös toimiva vaativien rakennushankkeiden toteuttamisessa. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa suunnittelun ja rakentamisen lisäksi myös kohteen huollosta ja ylläpidosta ja monesti tuottaa lisäarvoa tuottavia palveluita. Menettely toimii riskienhallintamekanismina ja monesti sopimus sisältää myös rahoituksen. Elinkaarihankkeilla pyritään saamaan myös rakennusten korjausvelka hallintaan ja taata pitkäjänteinen ennakoiva rakennusten ylläpito.

Vastauksena pk-sektorin kilpailuedellytysten parantamiseen on hankintojen pilkkominen osiin. Hankintamenettelyt myös sähköistyvät, mikä lisää prosessien tehokkuutta. Uudessa hankintalaissa tarjousten valintaperusteena tulee lähtökohtaisesti käyttää kokonaistaloudellista edullisuutta ja hankintayksikkö voi hinnan ohella määritellä laatukriteereiksi niin sosiaalisia- kuin ympäristökriteerejä.

Hankintojen avulla voidaan aikaansaada myös merkittäviä säästöjä pitkällä- ja lyhyellä tähtäimellä, kuten esimerkiksi yhdistelemällä kuljetuskilpailutuksissa koulu-, vammais-, lääke- ja henkilöliikennekuljetuksia.

Kustannustehokkailla ja onnistuneilla hankinnoilla on mahdollista kohdentaa verorahoja tehokkaammin, ylläpitää ja parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Hankintaosaamiseen panostaminen ja yhteistyö hankinta-asiantuntijoiden kanssa maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin.

Julkaistu Suomenmaassa 4.3.2016

Tavoitetaanko avuntarvitsijat?

Eriarvoisuus on kasvanut yhteiskunnassamme. Työttömyys on lisääntynyt tiukan taloustilanteen vuoksi. Nuorisotyöttömyyden lisäksi myös vanhempien työttömyys heijastelee lapsiin ja nuoriin. Harrastuksista on karsittava. Työttömien vanhempien lapsi joutuu muita helpommin kiusatuksi.

Työ- ja opiskelupaikkojen puute irtaannuttaa nuoret yhteiskunnan rakenteista. Ei siis ole ihme, että yhä useampi nuori kokee olonsa toivottomaksi ja tulevaisuutensa epävarmaksi. Vaikka itsellä asiat olisivat hyvin, ystävien tilanne huolestuttaa. Toista on naapurimaassamme Norjassa. Siellä ollaan huolissaan nuorista, joista 20 prosenttia keskeyttää peruskoulun siirtyäkseen työelämään. Työttömyyttä ei käytännössä ole, ja opiskelupaikkoja löytyy halukkaille.

Sen sijaan Suomessa tilanne on kiristynyt vuosi vuodelta. Meillä korkea koulutuskaan ei takaa työpaikkaa. Huomiota on herättänyt myös lisääntynyt katuväkivalta. Nuoret, jotka eivät saa kodissa ja koulussa hyväksyntää, oirehtivat. Väkivalta on lisännyt pelkoa myös lasten ja nuorten keskuudessa. Pelätään liikkua yksin illalla harrastuksista kotiin. Myös vanhempien huoli oman nuoren turvallisuudesta on kasvanut.

Nyt jos koskaan on tilausta kirkon etsivälle diakonia- ja nuorisotyölle. Tuoreet tilastot kuitenkin laittavat pohtimaan, onko kirkon työn kohdentamisessa mennyt jokin vikaan. Diakonian asiakaskontaktit ja asiakasmäärät ovat viime vuosina vähentyneet. Eikö kirkon työ kohtaa apua tarvitsevia perheitä ja nuoria?

On aika koota osaajat yhteen ja miettiä, miten saamme nuoremme sitoutettua opiskeluun, työhön ja harrastuksiin. Miten annamme heille vastuuta ja osallistumisen mahdollisuuksia? Asiaa ei ratkaista strategiapapereilla tai kauniilla juhlapuheilla. Vastuu nuorista on meillä aikuisilla, työnantajilla, oppilaitoksilla ja harrastusseuroilla.

Salon yrittäjät järjestivät tänä kesänä jokaiselle 16–18-vuotiaalle kesätyön. Helsinkiin kaivataan vastaavanlaista voimannäytettä ja asennetta nuorten tukemiseksi.

 

Julkaistu Kirkko ja Kaupunki -lehdessä 13.10.2014

Keskustan naisehdokkaat: Kohti tasa-arvoista Eurooppaa 11.5.2014

Keskustan naisehdokkaat toivovat ihmisten äänestävän vilkkaasti tulevissa vaaleissa. Viisi vuotta sitten äänestysprosentti oli alhainen vain 40,3. Äänestäminen on erittäin tärkeää, sillä Euroopan parlamentti päättää monista ihmisten arkipäivää koskettavista asioista. Euroopan kehitys tarvitsee naisnäkökulmaa kaikille politiikan osa-alueille niin talous-, ulko-, energia- kuin työllisyyspolitiikkaan. Tällä kaudella naisparlamentaarikkoja on ollut vain 35 prosenttia kaikista europarlamentaarikoista.

Naiset ovat itse avainasemassa tasa-arvon saavuttamisessa. Naisten määrän lisääntyminen päätöksenteossa ja tasapuolisen edustuksen vakiinnuttaminen on tärkeää, jotta EU:n kansalaisten demokraattinen edustus paranee. Myös sukupuoli näkökulma ja ihmisoikeuskysymykset tulevat huomioiduksi, kun naiset ovat mukana päätöksenteossa.

”Euroopan unionin sisällä pitää tehdä työtä muun muassa työelämän tasa-arvon, sukupuoleen kohdistuvan väkivallan sekä prostituution ja kansainvälisen rikollisuuden poistamisen eteen koko EU:n alueella. Myös naisten vaikutusmahdollisuuksia politiikan eri osa-alueilla on parannettava”, naisehdokkaat vaativat

Mitä enemmän naisia valitaan parlamenttiin sitä enemmän tasa-arvokysymyksiin todennäköisesti kiinnitetään huomioita. Tarvitsemme naispäättäjiä tasa-arvoisen unionin rakentamiseen. Naisehdokkaat kannustavatkin kaikkia käyttämään äänioikeuttaan vaaleissa.

Lisätietoja:

Johanna Häggman, johanna.haggman(at)surffi.net

Anneli Jäätteenmäki, anneli.jaatteenmaki(at)ep.europa.eu

Elsi Katainen, elsi.katainen(at)eduskunta.fi

Ann-Mari Kemell, annmari.kemell(at)gmail.com

Hanna Kosonen, hanna(at)hannakosonen.fi

Sanna Lehtinen, lehtinen.keskusta(at)gmail.com

Mirja Vehkaperä, mirja.vehkapera(at)eduskunta.fi

EU-rahoitus yhä tärkeämpää yliopistoille

Vaalien alla keskustellaan aina EU:n hyödyistä ja haitoista. Yksi teema, mistä ei ole käyty keskustelua on EU:n myöntämä tutkimusrahoitus.

Oman kotiyliopistoni eli Helsingin yliopiston saama suora EU-rahoitus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2012 EU rahoitusosuus oli jo 11 % yliopiston täydentävästä rahoituksesta eli yhteensä 27 miljoonaa euroa.

EU-rahoitus on yhä tärkeämpää yliopistoille myös tulevaisuudessa. Suomessa valtion tiukentuneen talouden myötä yliopistoindeksi puolitettiin vuonna 2012 ja leikattiin kokonaan vuodelle 2013.

Niin Suomi kuin muut EU-jäsenvaltiot kamppailevat työttömyyden kanssa. Ongelmat ovat seurausta huonosta työllisyys- ja koulutuspolitiikasta. Suomessa yliopistojen ja tutkimuksen määrärahoja on leikattu ja ulkopuolinen rahoitus on yhä tärkeämpää.

On lisäksi tieteen aloja, joiden on vaikea kilpailla yritysrahoituksesta, vaikka näiden alojen innovaatiot hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Näitä aloja ovat usein humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat.

Uudet innovaatiot syntyvät vain ennakkoluulottomasti eri aloja ja osaamista yhdistämällä. Uudella alkavalla EU:n ohjelmakaudella Horisontti 2020-ohjelma jatkaa tieteen rahoittamista. On tärkeää, että EU panostaa tulevaisuudessakin tieteeseen.

Euroopan kilpailukykyä on mahdollista edistää vain uusilla innovaatioilla ja keksinnöillä.

Puhe – Vihreä Vappu Helsinki

Arvoisa Pj. Sipilä, kanssaehdokkaat hyvät kuulijat,

Muutama vuosi sitten työskennellessäni täällä Helsingissä seurakunnan palveluksessa olin virastopäivystäjänä. Puhelin soi. Langan toisessa päässä oli sairaalalääkäri. Hänen piti kotiuttaa leikkauksessa ollut potilas. Tämä ei ollut vielä kykenevä liikkumaan eikä hänellä ollut sukulaisia. Lääkäri kysyi, voitaisiinko seurakunnan puolesta huolehtia tämän henkilön kaupassa käymisistä. Diakonityöntekijä otti asian hoitaakseen. Seurakunta osoitti toiminnallaan solidaarisuutta.

Solidaarisuus on käsite, joka harvoin nousee uutisotsikoihin, vaikka sen avulla on vältetty monta kriisiä niin täällä kotimaassa kuin kansainvälisesti. Se on sosiologian käsite, jolla tarkoitetaan yhteisvastuullisuutta. Ryhmän sisäisenä ilmiönä solidaarisuus liittyy yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Ryhmien välisenä taas se tarkoittaa esim. hyväosaisten solidaarisuutta heikompiosaisia kohtaan.

Solidaarisuutta tarvitaan erityisesti nyt, kun Euroopan taloudellinen kriisi on konkretisoitunut ihmisten elämää ravistelevaksi sosiaaliseksi kriisiksi. Tilastokeskuksen uusimman työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys on noussut 9,5 prosenttiin. Vailla työtä on noin 400 000 suomalaista ja koko EU alueella noin 26 miljoonaa.
Lissabonin sopimuksessa yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin solidaarisuuden Eurooppa.

Ihmisten hyvinvointi on koko Euroopan asia. Euroopan 2020 -kasvustrategian yksi konkreettinen tavoite on poistaa köyhyys tai syrjäytymisvaara vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä.
Tavoite ei ikävä kyllä ole toteutumassa. Syyt ovat rakenteissa. On EU-maita, joissa ihmiset elävät toisten armeliaisuuden ja kristillisten järjestöjen hyväntekeväisyyden varassa. Myös talouskriisin johdosta tehdyt leikkaukset sosiaaliturvaan, palkkoihin ja julkisiin palveluihin ovat kurjistaneet eurooppalaisten elämää.

Eri EU-maiden väliset erot sosiaaliturvassa ovat lisäksi konkretisoituneet epäterveeksi kilpailuksi sisämarkkinoilla, kun yritykset saavat etua toimiessaan maissa joissa hyvinvointijärjestelmät ovat ohuemmat ja verotus pienempää. Ei ole myöskään kenenkään etu, jos kansalaiset liikkuvat unionin sisällä parempien sosiaalietuuksien perässä.

Samalla tavalla kuin ympäristölainsäädännössä, myös perusturvassa tulisi olla minimitaso. Minimitasolla tarkoitan, että jokainen jäsenvaltio velvoitettaisiin takaamaan omille kansalaisilleen omassa maassaan oikeus perusturvaan, joka takaisi hänelle ihmisarvoisen elämän edellytykset kodin ja ruuan.

Eriarvoisuuskehitys on pysäytettävä. Asenteita on pehmennettävä ja suvaitsevaisuutta lisättävä myös meillä täällä Suomessa.

Muutama viikko sitten ystäväni kertoi järkyttyneenä nähneensä täällä Helsingin keskustassa kuinka keski-ikäinen suomalainen sylkäisi romanikerjäläisen päälle. Jokaisella ihmisellä oli hän sitten kerjäläinen tai virkamies on ihmisarvo, jota tulisi kunnioittaa. Niin ei tällä hetkellä ole.

Mutta positiivisia esimerkkejäkin löytyy. EU on luonut erilaisia mekanismeja, joilla tasoittaa niin jäsenvaltioiden kuin alueiden välisiä eroja.

Viime syksynä valmistuneessa väitöstutkimuksessani tutkin paikallisseurakuntien roolia ESR-hankkeissa. Projekteissa, joissa seurakunnat olivat mukana, pitkäaikaistyöttömät oppivat atk-taitoja ja saivat työelämäkokemusta, vankilasta vapautuneet oppivat elämänhallintaa ja maahanmuuttajat kieltä ja tietoa suomalaisen työelämän säännöistä ja kulttuurista. Vaikka EU-projekteja on kritisoitu määrällisten tavoitteiden vähäisyydestä, laadullisesti ne edistivät ihmisten työllistymismahdollisuuksia. Tällaista EU:n mahdollistamaa solidaarista toimintaa löytyy läheltämme.

Tällä hetkellä eurooppalainen solidaarisuus on koetteilla. Kaikkein suurinta solidaarisuutta osoittavat ne yritykset, jotka luovat lisää työpaikkoja ja yrittävät säilyttää jo olemassa olevat, vaikka tulos siitä kärsisikin.

EU tarvitseekin selvitäkseen samanaikaisesti sekä vahvaa yrittäjähenkeä että solidaarisuutta.

Mutta sitä ennen EU-parlamenttiin tarvitaan kansalaisten äänitorvia ja yhteisen hyvän edistäjiä. Nämä EU-vaalit ratkaisevat EU:n tulevaisuuden. Kansalaisten käsissä on se, että parlamenttiin saadaan henkilöt jotka haluavat tehdä töitä paremman tulevaisuuden puolesta rakentaen, eivät hajottaen.

Uskon, että heitä löytyy erityisesti Keskustasta. Haluan toivottaa kevään iloa, riemua, arjen ja työn juhlaa teille jokaiselle.

Eurooppalainen solidaarisuus – puheenvuoro humanistien paneelissa

Tällaisen kirkkososiologin sydäntä lämmittää, kun puhutaan solidaarisuudesta. Sana solidaarisuus on sosiologiassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan yhteisvastuullisuutta.

Solidaarisuus voi olla ryhmän sisäistä tai ryhmien välistä. Ryhmän sisäisenä ilmiönä se liittyy yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja yhteisten päämäärien tavoitteluun. Ryhmien välisenä taas se tarkoittaa esim. hyväosaisten solidaarisuutta heikompiosaisia kohtaan.

Sosiologian perustajan Auguste Comte liitti solidaarisuuden vahvasti altruismin käsitteeseen. Hänen tulkinnoistaan sai alkunsa ajatus erityisestä yhteiskunnallisesta solidaarisuudesta.

Myös Euroopan Unionissa Lissabonin sopimuksessa on kirjattu tavoitteeksi mm. solidaarisuuden Eurooppa. Sopimuksen mukaan unionin ja jäsenvaltioiden tulee toimia yhteisvastuullisesti solidaarisuuden hengessä, jos jokin jäsenvaltio joutuu esimerkiksi terrori-iskun tai luonnonmullistuksen kohteeksi.

Viime syksynä valmistuneessa väitöskirjassani tutkin rakennerahastoja erityisesti Euroopan sosiaalirahaston toimintaa. EU on luonut erilaisia mekanismeja, joilla tasoittaa niin jäsenvaltioiden kuin alueiden välisiä eroja. Suomessa rakennerahasto varoin on edistetty mm. työllistymisen mahdollisuuksia. Tutkimuksessani käsittelin erityisesti paikallisseurakuntien roolia ESR-hankkeissa. Seurakunnan projekteissa pitkään työttömänä ollut oppi atk-taitoja ja sai pitkästä aikaa työelämäkokemusta, vankilasta vapautunut oppi elämänhallintaa ja maahanmuuttaja kielitaitoa ja tietoa suomalaisen työelämän säännöistä ja kulttuurista. Tällaista EU:n mahdollistamaa solidaarista ja altruistista toimintaa löytyy läheltämme.

Mutta EU:sta löytyy solidaarisuutta myös suhteessa lähialueisiin. Muutama viikko sitten olin Amerikan juutalaisten vieraana Israelissa. Tutustuimme mm. hankkeeseen, jossa EU-rahoilla tuettiin Gazasta Israeliin tapahtuvia sairaanhoitokuljetuksia sekä hankkeeseen, jossa mahdollistettiin palestiinalaislääkäreiden erikoistumista Euroopan sairaaloissa.

EU on suuri toimija kansainvälisen solidaarisuuden toteuttajana. Usein unohtuu se, miten monta kriisiä solidaarisuudella on vältetty niin täällä kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Ne kun eivät koskaan nouse otsikoihin.

Tällä hetkellä eurooppalainen solidaarisuus on koetteilla. Työttömyys ja hyvinvointijärjestelmien rahoittamisvaikeudet yhdistävät eri EU-maita. Asia on kriittinen myös meillä Suomessa. Mitä suurinta solidaarisuutta tänä päivänä osoittavat ne yritykset, jotka yrittävät luoda lisää työpaikkoja tai säilyttää jo olemassa olevat, vaikka tulos kärsisikin.

Ilman samanaikaista vahvaa yrittäjähenkeä ja solidaarisuutta EU ei selviä. Nyt tarvitaan sekä ryhmän sisäistä yhteishenkeä että ryhmien välistä solidaarisuutta ja luottamusta. Uskon, että näillä eväillä EU tulee selviämään nyt valtavilta tuntuvista haasteista.